Aktiebolag eller Enskild Firma: Vilken Bolagsform Passar Ditt Företag Bäst?

26 februari, 2024

Att starta ett företag är ett stort steg fyllt med spännande möjligheter och utmaningar. Ett av de första och viktigaste besluten du som entreprenör står inför är valet av bolagsform. Ska du starta ett aktiebolag eller en enskild firma? Valet är inte alltid uppenbart och påverkas av flera faktorer såsom dina affärsmål, ekonomiska förutsättningar och din riskaptit.

I denna artikel guidar vi dig genom de grundläggande skillnaderna mellan aktiebolag och enskild firma. Vi belyser fördelar och nackdelar med vardera form för att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut. Genom konkreta tips, råd och jämförelser, baserade på vanliga frågeställningar och situationer, kommer du att få en klarare bild av vilken bolagsform som passar just ditt företag bäst.

Grundläggande Krav och Skillnader mellan Aktiebolag och Enskild Firma

Vad är ett Aktiebolag?

Ett aktiebolag (AB) är en bolagsform med en eller flera grundare där bolaget i sig är en juridisk person. Det innebär att bolagets ägare inte kan hållas personligt ansvariga för företagets skulder eller rättsliga förpliktelser. Detta skapar både trygghet för ägarna och en seriös och professionell image för bolaget, vilket kan vara fördelaktig vid kommande affärer eller finansieringsrundor.

Grundkrav för att starta ett Aktiebolag:

 • Startkapital: För att starta ett aktiebolag krävs ett kapital om minst 25 000 SEK. Detta kapital kan användas för att täcka de initiala kostnaderna som företaget står inför.

 • Registrering: Företaget måste registreras hos Bolagsverket genom att fylla i och skicka in nödvändiga formulär och dokumentation. Registreringsavgiften för att starta ett aktiebolag ligger på 1 900 kr med e-tjänsten och 2 200 kr med blankett. Här kan du läsa mer om avgifter och registreringsprocessen.

 • Styrelse: Minst en styrelsemedlem och en suppleant måste utses. Om bolaget har fler än en anställd, krävs även en verkställande direktör (VD).

 • Bokföring: Aktiebolag måste enligt svensk lag löpande bokföra alla affärshändelser och årligen upprätta årsbokslut eller årsredovisning.

Vad är en enskild firma?

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet, är den enklaste formen av företagande i Sverige där företaget och ägaren juridiskt sett är samma person. Till skillnad från aktiebolag, där bolaget är en egen juridisk person, gör man med en enskild firma ingen skillnad på företagets och ägarens ekonomi. Ägaren är alltså personligt ansvarig för företagets ekonomiska och rättsliga förpliktelser. 

Grundkraven för att starta en enskild firma:

 • Registrering: Du måste registrera din enskilda firma hos Skatteverket.

 • F-skatt: Du behöver ansöka om F-skattsedel för att få bedriva näringsverksamhet som enskild näringsidkare.

 • Bokföring: Även om kraven är enklare jämfört med ett aktiebolag är du enligt bokföringslagen fortfarande skyldig att bokföra samtliga affärshändelser.

För- och Nackdelar: Aktiebolag vs Enskild Firma

Aspekt

Aktiebolag

Enskild Firma

Startkapital

Minst 25 000 kr

Inget krav

Uppstartskostnad

1 900 - 2 200 kr

Ingen kostnad

Juridiskt skydd

Bolaget är juridiskt ansvarigt och ekonomin är separerad från ägarnas privata ekonomi

Personligt ansvarig för firmans ekonomi och juridiska förpliktelser

Skatter

Möjlighet till skatteplanering

Beskattas som privat inkomst

Administration

Mer omfattande och komplexa krav

Enklare bokföring och rapportering

Image

Höjer företagets image

Kan uppfattas som mindre formellt

Finansiering

Enklare att få finansiering och att attrahera externa investerare

Svårare att få extern finansiering

Antal ägare

Kan ha en eller flera ägare

Ägs och drivs av en näringsidkare

Fördelar med Aktiebolag

De främsta fördelarna med ett aktiebolag är att ägandet inte är begränsat till en person och att bolagets ekonomi och juridiska ansvar är tydligt separerat från ägarnas privata. Det finns även flera skattemässiga fördelar med ett aktiebolag i jämförelse med en enskild firma. Du kan, för att nämna några, dela ut vinster från aktiebolag till en lägre beskattning än vanlig lön eller placera obeskattade vinster i aktier och fonder för att få en större hävstång. 

Nedsidan med aktiebolag i jämförelse med en enskild firma är att det kostar mer att starta och även driva. Med de juridiska och ekonomiska fördelarna av ett aktiebolag följer även striktare och mer komplexa krav på administration, bokföring och redovisning, vilket kan ses som en nackdel.

Fördelar med Enskild Firma

Förenklat kan man säga att nackdelarna med ett aktiebolag är fördelarna med en enskild firma. En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet, är den enklaste bolagsformen i Sverige och lämpar sig ofta mindre verksamheter som ska drivas av en individ. Det är betydligt enklare att starta en enskild firma och du behöver inte något startkapital. Bolaget ses som en förlängning av din privata ekonomi och allt du tjänar via firman beskattas som vanlig inkomst. 

Den främsta nackdelen med en enskild firma är att du som privatperson är direkt kopplad och ansvarig för firmans ekonomiska och juridiska förpliktelser. Detta innebär att ansvaret för firmans eventuella skulder går över till dig om den firman själv inte kan betala.

Skillnader i Skatter och Avdrag

Skatter och avdrag skiljer sig ur flera perspektiv och spelar en stor roll i jämförelsen mellan aktiebolag och enskild firma.

Skatt och avdrag för Aktiebolag

Aktiebolag räknas som en egen juridisk person och ett självständigt skattesubjekt, vilket betyder att bolaget behöver lämna in en egen deklaration och skatta på den vinst som genereras. Vinsten beskattas enbart av statlig inkomstskatt, eller bolagsskatt, som för närvarande ligger på 20,6 %. Till skillnad från vinster från en enskild firma så är skattesatsen densamma oavsett hur stor vinsten är. 

Om du väljer att ta ut lön från ditt aktiebolag kan denna dras av som en kostnad, vilket påverkar bolagets vinst och därmed skatt. Med högre lön följer samtidigt högre arbetsgivaravgifter. Väljer du istället att ta ut bolagets överskott i form av utdelning får denna inte tas med som en kostnad i bokföringen.

 • Bolagsskatt: Aktiebolag betalar en fast bolagsskatt på vinsten, vilken för närvarande ligger på 20.6%. Detta kan jämföras med den progressiva skattesatsen för enskilda näringsidkare.

 • Löneuttag vs vinstutdelning: I ett aktiebolag kan du välja att ta ut pengar som lön eller vinstutdelning. Lön belastar bolaget med arbetsgivaravgifter och beskattas sedan som inkomst av tjänst, medan utdelning beskattas som inkomst av kapital.

 • Avdrag för kostnader: Aktiebolag kan göra avdrag för nästan alla kostnader som är direkt relaterade till verksamheten, inklusive löner, lokalhyra, och marknadsföringskostnader.

Skatt och avdrag för Enskild firma

För enskilda firmor beskattas vinsten direkt som inkomst från näringsverksamhet i ägarens privata deklaration. Den totala skatten beror därför på ägarens totala inkomst och kan variera stort beroende på inkomstnivå. Även om det inte finns samma möjligheter till skatteplanering som i aktiebolag kan enskilda firmor göra liknande avdrag företagsrelaterade kostnader.

 • Privat inkomstskatt: Inkomsten från en enskild firma beskattas som personlig inkomst för ägaren, vilket innebär att skatten blir progressiv och kan bli högre än bolagsskatten beroende på hur hög den totala inkomsten är.

 • Avdrag för kostnader: Som enskild näringsidkare kan du göra liknande avdrag för kostnader som för ett aktiebolag. Detta inkluderar material, verktyg, och vissa typer av bilkostnader.