När behöver ditt företag ha revisor?

18 december, 2023

Har du koll på revisorns roll och när ditt företag behöver anlita en revisor? I denna artikel går vi på Fedelta Företagslån igenom vad som gäller enligt lag och varför det ändå kan vara klokt att anlita en revisor på frivillig basis.

Relativt ofta råder en förvirring om revisorns roll i ett företag. Revisorn utför inte bokföring och redovisning, vilket ofta i stället görs av en redovisningskonsult utan revisorns huvudsakliga roll är att granska företagets redovisning och förvaltning och hur styrelsen i bolaget förvaltar verksamheten de företräder. I granskningen, kallat revisionen, bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en rättvis bild av företagets resultat och ställning och om alla lagar och regler följs.

När behöver ditt aktiebolag eller handelsbolag en revisor?

Om ett aktiebolag uppfyller två av tre av nedanstående för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren behövs en revisor enligt lag:

  • Över 3,0 Mkr i nettoomsättning
  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 Mkr i balansomslutning

Samma krav som för aktiebolag gäller för handelsbolag med minst en juridisk person som delägare.

Många företag som inte har revisorskrav enligt ovan väljer ändå att frivilligt anlita en revisor. Anledningen till detta är ofta att det utgör en kvalitetsstämpel i förhållande till parter som leverantörer, långivare och eventuella investerare. Dessutom skapar det en intern trygghet och kontroll som kan vara vettig att ha med sig redan från början.

Att tänka på om du ska välja revisor

Revisor är ingen skyddad titel så i praktiken kan vem som helst kalla sig revisor. Om du uppfyller kriterierna ovan för revisorskrav behöver du ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorsinspektionen utövar tillsyn över revisorerna och har en bra sökfunktion där du kan hitta en auktoriserad revisor på din ort.

Kostnaden för en revisor beror på ditt företags storlek och komplexitet men ett normalspann för ett litet aktiebolag är 15 000-25 000 kronor per år.

Vad gäller för enskild firma?

I normalfallet finns ingen revisorsplikt för enskilda firmor. Undantaget är om den enskilda firman uppfyller minst två av dessa värden för de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 50 anställda
  • Mer än 40 Mkr kronor i balansomslutning
  • Över 80 Mkr i nettoomsättning.