Vikten av finansiering i företagsvärlden

Ett positivt pengaflöde är livsnerven i vilket företag som helst. Detta gäller oavsett om
det rör sig om ett helt nystartat företag eller ett som befinner sig betydligt längre fram
i mognadsprocessen. Utan en god likviditet är det på sikt inte möjligt att bedriva en
affärsverksamhet. Pengar krävs för att såväl anställa personal som införskaffa
maskiner och inventarier samt betala löpande utgifter och skatter.

Det är inte heller möjligt att uppfylla sina entreprenöriella tankar och drömmar utan något
som helst inflöde av pengar i verksamheten. I nystartade företag är det inte ovanligt att man
bygger en grund med hjälp av egna investeringar. I takt med att verksamheten växer i
storlek blir det dock ofta nödvändigt att vända sig till en extern aktör i jakten på finansiering.
Det är inte sällan i detta skede som det blir aktuellt att ansöka om ett företagslån. Detta
inlägg syftar till att belysa vikten av finansiering för svenska företag och den utmaningar som
denna kan utgöra.

Finansiering nyckeln till utveckling och tillväxt

Våra svenska företag står inför flera utmaningar, inte minst en brist på kvalificerad
arbetskraft samt en på olika sätt osäker omvärld. Ytterligare ett hinder för de företagare som
önskar skala upp sin verksamhet och ta sina företag till nästa nivå är finansieringen.

Siffror från Tillväxtverket visar att majoriteten av de företag som ansöker om lån och krediter
beviljas sådana. Statistik från 2017 visade att andelen små och medelstora företag som
under de senaste tre åren hade ansökt om finansiering uppgick till 62 %. Mer än var fjärde
(28 %) av de tillfrågade svarade att de ansökt om lån eller krediter. Av dessa hade hela 24
% fått sina ansökningar beviljade.

Detta till trots upplever många innovativa och expansiva företag att just finansieringen är ett
betydande tillväxthinder. Här skiljer sig siffrorna åt en hel del mellan olika branscher. I en
rapport från Tillväxtverket som publicerades 2017 uppgav hela 18,4 % av de svarande med
verksamhet inom tillverkning och utvinning att tillgången på lån och krediter utgjorde ett stort
hinder för företagets tillväxt och utveckling. Motsvarande siffra för företag verksamma inom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var blott 8 %.

Vad har då det faktum att finansieringen ofta upplevs som en flaskhals för tillväxt och
utveckling, kanske du undrar? Svaret är att företagens tillväxt har stor betydelse för oss alla
(mer om det nedan).

Därför är finansieringen viktig för företag

En adekvat tillgång på företagslån och krediter för svenska företag är inte bara en
angelägenhet inom företagsvärlden utan även för samhället i stort. Företag i allmänhet, och
mindre sådana i synnerhet, utgör den tillväxtmotor som driver landets ekonomi framåt. De
skatteintäkter som företagandet i Sverige genererar har en avgörande betydelse för den nivå
av välfärd som vi medborgare får möjlighet att åtnjuta.

Det är här jämförelsetjänster som Lånen.se och deras recension av Fedelta kommer in i
bilden. Genom att recensera och jämföra företagslån sänker dessa tjänster på ett effektivt
sätt tröskeln till finansiering för företag. Detta genom att tillgängliggöra och belysa de
möjligheter som finns för företagare att ansöka om lån och krediter.

Finansieringen utgör ofta en flaskhals när det kommer till företags möjligheter att utvecklas
och växa. Det finns förstås andra möjligheter till finansiering än enbart lån och krediter, men
dessa är i varierande grad kopplade till högre räntor och begränsad flexibilitet. Av denna
anledning är det viktigt att företag som söker finansiering har en såväl kortsiktig som
långsiktig strategi för sin tillväxt.

En alltför stor skuld riskerar att strypa företagets likviditet i en tid då företaget behöver ett
positivt kassaflöde för att kunna växa. Hållbar finansiering är här nyckelordet, och det är
även viktigt att beslut kring finansieringen fattas flera månader i förväg. Detta för att
säkerställa att pengar finns tillgängliga när möjligheter att investera dyker upp.

Avslutande tankar

Processen att skala upp en verksamhet är ett kritiskt steg i strävan att få se företaget i fråga
att uppnå sin fulla potential. Det kan dock vara enklare sagt än gjort att säkra finansiering för
att förverkliga sin affärsidé eller för att ta nästa steg i företagandet. Det är dock ett
nödvändigt steg att ta för att företaget verkligen ska nå framgång.

Genom denna artikel har vi förhoppningsvis lyckats belysa såväl vikten av finansiering inom
företagsvärlden som vilken utmaning och angelägenhet denna utgör.

Jakob Thorselius från Lånen.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *